**قابل اجرا از تاریخ 1393/11/15**

**کلیه نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

آخرین بروزرسانی: 1394/05/25ساعت 10:39

 
تعداد شهرها در هر صفحه