**قابل اجرا از تاریخ 1392/12/25**

**کلیه نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

آخرین بروزرسانی: 1393/01/06ساعت 11:36

 
تعداد شهرها در هر صفحه